You Are Here: Home » ENCIKLOPEDI + » CILI ËSHTË KUFIRI MES TOSKËRISHTES DHE GEGËRISHTES?

CILI ËSHTË KUFIRI MES TOSKËRISHTES DHE GEGËRISHTES?

albstroka-lorena-stroka-gjuhesi-cili-eshte-kufiri-mes-toskerishtes-dhe-gegerishtesToskë ose toskërisht është njëri nga dy dialektet e gjuhës shqipe, që flitet në jug të Shqipërisë, në një pjesë të vogël të Maqedonisë, në Greqi dhe në Italinë jugore nga arbëreshët. Kufiri në mes të gegërishtes dhe toskërishtes është Lumi Shkumbin që përshkon Shqipërinë e Mesme nga lindja në perëndim. Toskërishtja në vetvete ka 3 nëndialekte, si toskërishtja veriore, labërishtja dhe çamërishtja.

Standard Toskësisht Gegërisht
Shqipëri Shqipëri Shqypni
një një nji / njâ
nëntë nëntë nândë
është është âsht / â
bëj bëj bâj
emër emër êmën
pjekuri pjekuri pjekuni
gjendje gjëndje gjêndje
zog zok zog
mbret mbret mret
për të punuar për të punuar me punue
rërë rërë rânë
qenë qënë kjênë / kânë
nënë nënë nanë
dëllinjë enjë bërshê
baltë llum bâltë
cimbidh mashë danë

( ˆ ) shënon zanoret hundore, të cilat janë tipar i gegërishtes.wikipedia

Copyright © 2008-2018 AlbStroka.com

Scroll to top